Uslovi korišćenja


I. Opšti uslovi korišćenja

I.1. Područje važenja i obim usluge

(1) Predmet ovih Uslova korišćenja je korišćenje web-strana (u daljem tekstu „web portal Spediter.com “), koje je stavila na raspolaganje Agencija Beo Media i sa njom povezana preduzeća (u daljem tekstu „Beo Media“).

(2) Ova strana sadrži opšte Uslove korišćenja web portala Spediter.com. Samim pozivanjem ili korišćenjem web portala Spediter.com (u daljem tekstu „korišćenje“) svi korisnici i posetioci (u daljem tekstu „korisnici“) prihvataju važenje opštih Uslova korišćenja. Beo Media zadržava pravo na promenu Uslova korišćenja u svako doba, prema sopstvenoj proceni.

(3) Alternativa za registrovane korisnike:
Klikom na polje „Saglasan“ ili „Prihvatam“ korisnik se obavezujuće slaže sa Uslovima korišćenja web portala Spediter.com kao za korisnika. Beo Media zadržava pravo na promenu priloženih Uslova korišćenja prema sopstvenoj proceni. Da bi i dalje mogao da koristi usluge web portala Spediter.com, korisnik mora još jedanput dati svoju saglasnost sa izmenjenim Uslovima korišćenja, kao što je gore opisano - klikom na polje „Saglasan“ ili „ Prihvatam“.

(4) Na svom web portalu Spediter.com Beo Media pruža informacije u vezi sa
ponudama raspoloživih transportnih kapaciteta i drugih usluga vezanih za struku. Pojedine usluge  dostupne su samo registrovanim korisnicima.

(5) Beo Media je ovlašćena
, da sasvim ili delimično ukine delove web portala Spediter.com i proizvoljno promeni njegove sadržaje odnosno usluge. Beo Media ne garantuje stalnu raspoloživost web portala Spediter.com. Ne postoji pravo na korišćenje ili održavanje web portala Spediter.com.

I.2. Zaštitna prava / intelektualno vlasništvo

(1) Celokupan sadržaj web portala Spediter.com (ilustracije, tekstovi, formulacije, marke, slike, video zapisi, grafike) je u intelektualnom vlasništvu Beo Media, ili njenih ugovornih partnera. Korištenjem web portala Spediter.com korisnik ne ostvaruje prava na licencu ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na web portalu Spediter.com (npr. industrijska zaštitna prava, autorska prava i srodna zaštitna prava itd.). Marke, dizajn, slike, tekstovi, delovi teksta i ostali sadržaji web portala Spediter.com ne smeju se bez prethodne pismene saglasnosti Beo Media menjati, kopirati, umnožavati, upotrebljavati, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To se ne odnosi na umnožavanje, obradu ili korištenje onih materijala, koji su izričito ponuđeni za upotrebu.

I.3. Odgovornost

(1) Beo Media odgovara za eventualne štete, koje mogu da nastanu korisniku korišćenjem web portala Spediter.com, ali samo u slučaju delovanja s predumišljajem ili grubog nehata.

(2) Beo Media ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - direktne ili indirektne, neposredne ili posledične, bez obzira na to, da li oni proizlaze iz Ugovora, Prava na naknadu štete (uključujući nehat) ili na bilo koji drugi način, ukoliko oni spadaju u jednu od sledećih kategorija:

(I) Propuštena dobit i posledične štete
(II) Slučajni gubici i propuštena dobit
(III) Propuštene poslovne mogućnosti
(IV) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(V) Nenaplaćena potraživanja od poslova ugovorenih na web sajtu Spediter.com

(3) Beo Media je uložila sve moguće napore, kako bi informacije objavljene na web portalu Spediter.com u momentu objave bile tačne i potpune. Beo Media ne odgovara i ne preuzima nikakva jamstva ili garancije za informacije objavljene na web portalu Spediter.com, kao sto su npr. downloads, usluge koje nude treći ponuđači, eksterni linkovi ili drugi sadržaji, koje direktno ili indirektno primenjuje web portal Spediter.com ili koji mogu da se pozovu sa njega. Beo Media takođe zadržava pravo, da bez prethodne najave promeni ili dopuni objavljene informacije.

(4) Beo Media ne odgovara za štete, koje nastanu nestručnom primenom ili zloupotrebom korisničkog računa od strane samog korisnika, zloupotrebom ili gubitkom identifikacionih obeležja ili podataka koje je korisnik memorisao.

I.4. Raspoloživost

(1) Beo Media se trudi, da kontinuisano održava web portal Spediter.com i da ga čini dostupnim – u skladu s merilima postojećih tehničkih, privrednih, preduzetničkih i organizacionih mogućnosti.

(2) Beo Media ne preuzima jemstvo ili garanciju, da će web portal Spediter.com ili njeni sadržaji biti raspoloživi bez prekida ili uopšte, da su bez grešaka ili da će greške biti odstranjene, kao ni za to, da će web portal Spediter.com ili pomoćna sredstva (kao npr. server) biti bez virusa ili drugih opasnih sastavnih delova. Beo Media izričito isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste, koje proizlaze iz objave web portala Spediter.com ili pomoćnih sredstava, ako je to zakonski dozvoljeno.

(3) Beo Media ne preuzima odgovornost za nedostupnost web portala Spediter.com zbog tehničkih ili drugih problema.

I.5. Eksterni linkovi

Web portal Spediter.com sadrži eksterne linkove, koji vode do drugih web-strana trećih ponuđača. Beo Media nema nikakvog uticaja na raspoloživost, kvalitet i sadržaj web-strana, s kojima je povezana eksternim linkovima i ne preuzima odgovornost za sadržaje eksternih web-strana, u slučaju da one krše važeće pravne propise ili na neki drugi način uzrokuju neku štetu korisnicima.

I.6. Lozinke i korisnički računi

(1) Pojedine usluge dostupne su samo registrovanim korisnicima. Nakon registracije i provere od strane Beo Media korisnik dobija lozinku, koja mu omogućuje pristup korisničkom računu.

 

(2) Za kompletan i funkcionalan pristup web portalu Spediter.com korisnik treba instalirati program za povezivanje sa web platformom koji je dostupan na web portalu Spediter.com. Ukoliko korisnik ne želi da instalira program na svom računaru, Beo Media mu može uskratiti pristup.

(3) Korisnik je odgovoran za čuvanje poverljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi sa korisničkim računom. Sve neodobrene primene korisničkog računa ili drugi prekršaji kojima se ugrožava bezbednost moraju se bez odlaganja saopštiti Beo Media. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za pretplatu vezana je
za email adresu korisnika. Korisnik nije ovlašćen, da korisničko ime ili lozinku otkriva drugim licima ili da ih njima stavlja na raspolaganje. Svako otkrivanje korisničko imena i/ili lozinke od strane korisnika može da dovede do brisanja korisničkog računa odn. obustave pretplate.

(4) Podaci, sadržaji i informacije, koji su korisniku poznati na osnovu njegovog korisničkog računa, ne smeju se prosleđivati neovlašćenim trećim licima.

(5) Beo Media zadržava pravo, da registraciju ili prijavu za dobijanje neke usluge putem pretplate odobri ili odbije bez navođenja razloga. Nadalje Beo Media ovlašćena je, da svaki korisnički račun ili prijem pojedinačnih usluga putem pretplate zatvori odnosno obustavi bez navođenja razloga.

I.7. Pozivanje štetnog materijala

Beo Media zabranjuje pozivanje kompjuterskih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obeležja kao viruse, manipulisane datoteke, "sakrivene" datoteke (kao npr. slike, koje su integrisane u audio-datotekama), worms, trojanske konje ili bots u svrhu scrolling-a, sliku više screen-ova i za ostale aktivnosti, koje generalno mogu da ometaju integritet ili funkciju web portala Spediter.com ili online-komunikacije.

I.8. Elektronski napadi

(1) Zabranjeni su elektronski napadi svake vrste na web portala Spediter.com ili sve podatke Beo Media povezane sa njim ili na podatke pojedinačnih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do momentalnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i krivičnopravno gonjen.

 

 

II. Opšta uputstva o zaštiti podataka

II.1. Zakonska osnova

Beo Media će sa svim podacima poslanim odnosno objavljenim putem web portala Spediter.com postupati uz pridržavanje važećih zakonskih propisa Republike Srbije.

II.2. Saglasnost korisnika sa primenom podataka

(1) Korisnik je saglasan sa prijemom informacija, newsletter-a i reklamnog materijala elektronskim putem (npr. putem e-maila) od strane Beo Media. Ovu saglasnost korisnik može opozvati u svako doba, ili direktno preko „Odjavnog linka“ u newsletter-u ili putem e-maila na: office@spediter.com.


(2) Korisnik je izričito saglasan sa primenom cookiesa od Beo Media na osnovu podešenja web-browsera korisnika, posebno pri memorisanju cookiesa na hard disk korisnika. Pobliže informacije o ovom se mogu se naći u tački II.6. (Cookies).

(3) Korisnik u svako doba može da opozove saglasnost o unosu i memorisanju ličnih podataka od strane Beo Media. U tu svrhu korisnik mora poslati e-mail na office @ spediter.com.

II.3. Pravo informisanja, pravo na ispravak ili brisanje

Korisnik u svako doba ima pravo na informisanje, ispravku ili brisanje memorisanih podataka sa web portala Spediter.com. U vezi s tim korisnik može kontaktirati Beo Media na office @ spediter.com.

II.4. Eksterni ponuđači usluga

Web portal Spediter.com se primenjuje i održava zajedno sa eksternim ponuđačima usluga. U određenim slučajevima se u svrhe razvoja i testiranja ponuđačima usluga šalju anonimni podaci. U nekim slučajevima ponuđači usluga dobijaju i pristup otvorenim podacima. Prethodno se ponuđači usluga ipak ugovorno obavezuju, da će dobijene podatke upotrebiti isključivo prema uputstvima Beo Media te ih obrisati nakon završetka poslova.

II.5. Bezbednost podataka

Beo Media nastoji da ponudi što bezbedniju razmenu podataka putem online-medija. Istovremeno se od korisnika traži ulaganje sopstvenih napora za bezbednu upotrebu interneta (aktuelna verzija Browser-a, tajnost pristupnih podataka za online-platforme).

II.6. Cookies

Za proširenje funkcionalnog obima internetske ponude i ugodnije uređenje upotrebe za korisnika primenjuju se takozvani „Cookies“. Pomoću ovih „Cookies“ mogu se pri pozivanju web portala Spediter.com memorisati podaci na računaru korisnika. Korisnik ima mogućnost, da spreči memorisanje Cookiesa na računaru korisnika odgovarajućim podešenjima u Browseru. Na ovaj način se može ograničiti funkcionalni obim ponude, koju je Beo Media stavila na raspolaganje.

II.7. Analiza web-strane

(1) Web portal Spediter.com upotrebljava Google Analytics, uslugu web-analize firme Google Inc. („Google“). Google Analytics primenjuje tzv. „Cookies“, tekstovne datoteke, koje se memorišu na korisničkom kompjuteru i omogućuju analizu upotrebe web-strane od strane korisnika. Informacije izrađene putem Cookies o upotrebi ove web-strane od strane korisnika se u pravilu prenose na server Google-a u SAD-u i tamo memorišu. U slučaju aktivisanja IP-anonimizacije na ovoj web-strani, IP-adresa korisnika Google-a se unutar zemalja članica Evropske unije ili drugim ugovornim državama Sporazuma o evropskom privrednom prostoru, ipak prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP-adresa prenosi na neki server Google-a u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu Beo Media, Google će koristiti ove informacije za procenu upotrebe korisnika na web portalu Spediter.com, sastavljanje izveštaja o aktivnostima na web portalu Spediter.com kao i za ostale usluge povezane sa upotrebom web portala Spediter.com i interneta za Beo Media. IP-adresu poslanu u okviru Google Analytics od strane Browsera korisnika Google ne povezuje sa drugim podacima.

(2) Korisnik može da spreči memorisanje cookies odgovarajućim podešavanjem software-a Browsera. Korisniku se ukazuje na to, da se u tom slučaju eventualno ne mogu upotrebiti sve funkcije web portala Spediter.com u punom obimu. Korisnik nadalje može da spreči unos podataka (uklj. Vašu IP-adresu), koje je izradio cookie i koji se odnose na upotrebu web portala Spediter.com u Google kao i da spreči obradu ovih podataka od strane firme Google, tako što korisnik pod sledećim linkom pozove i instališe raspoloživi Plugin Browser-a: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Na delovima web portala Spediter.com su uključene primene trećih lica (npr. Facebook, Google Plus, Twitter) kao i sadržaji, koji su memorisani na platformama trećih lica (npr. Youtube). Uprkos pažljivoj proveri i aktivnim merama za očuvanje zaštite podataka Beo Media nema uticaja na vrstu i primenu korisničkih podataka sakupljenih od strane trećih lica na web portalu Spediter.com. Odgovornost za ove podatke preuzimaju isključivo ponuđači ovih primena

(1.1.) Facebook Inc. sa sedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kratko Facebook), nudi plugin-e za ponuđače web-strana, koji se postavljaju na web portalu Spediter.com. Plugin-i su prepoznatljivi logotipom Facebooka odn. Facebook-Like i -Recommend-Button. Ako korisnik pozove neku
web stranu na portalu Spediter.com, koja sadrži ovaj plugin, Browser korisnika uspostavlja vezu sa serverima plugin-ponuđača. Sadržaj plugin-a Facebook direktno prenosi na Browser korisnika i odgovarajuće ga pokazuje u okviru strane. Beo Media nema nikakav uticaj na prikazani sadržaj plugin-a. Facebook može pod izvesnim okolnostima pratiti posetu korisnika na odgovarajućim stranama web portala Spediter.com i pridružiti Facebook-računu, ako je korisnik registrovan na Facebook-u ili je nedavno posetio neku stranu Facebook-a odn. sa Facebook-sadržajima. Ako korisnik aktivno koristi plugin-e, jer korisnik aktiviše npr. Like-Button ili je poslao neku preporuku za tu stranu, takođe se odgovarajuće informacije šalju sa Browser-a korisnika direktno na Facebook, a da Beo Media nema uticaja na to. Tačnije informacije o vrsti, svrsi i obimu kao i daljoj obradi i upotrebi podataka korisnika od strane Facebook-a pročitajte u Uputstvima o zaštiti podataka na Facebook-u podhttp://www.facebook.com/policy.php Tamo će korisnik saznati više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite privatne sfere. Beo Media nema uticaja na svrhu i obim obrade podataka od strane Facebook-a kao ni dalju obradu od strane Facebook-a, niti web portal Spediter.com ima pristup ovim podacima.

(1.2.) Twitter Inc. sa sedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kratko Twitter) nudi plugin-e za ponuđače web-strana, koji se postavljaju na web portalu Spediter.com. Plugin-i su prepoznatljivi pomoću "Twitter-Tweet" ili "Follow-Button". Strane sa ovim plugin-ima uspostavljaju direktnu vezu sa Twitter-om i šalju različite podatke - zavisno od Vašeg login-statusa na Twitter-u. Tako se možda mogu doneti zaključci o upotrebi interneta od strane korisnika na web portalu Spediter.com, koje bi Twitter mogao da primeni za sopstvene svrhe. Tako se možda mogu doneti zaključci o upotrebi interneta od strane korisnika na web portalu Spediter.com, koje bi Twitter mogao da primeni za sopstvene svrhe. Beo Media nema uticaja na svrhu i obim obrade podataka od strane Twitter-a kao ni dalju obradu od strane Twitter-a, niti web portal Spediter.com ima pristup ovim podacima. Pobliže informacije o odredbama o zaštiti podataka za Twitter možete pronaći pod http://twitter.com/privacy

(1.3.) Google Inc. sa sedištem u 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kratko Google) nudi plugin-e za ponuđače web-strana, koji se postavljaju na web portalu Spediter.com. Plugin-i su prepoznatljivi pomoću "Google-Plus-One-Button". Strane sa ovim plugin-ima uspostavljaju direktnu vezu sa Google-om i šalju različite podatke - zavisno od Vašeg login-statusa na Google-u. Tako se mogu doneti zaključci o upotrebi interneta od strane korisnika na web portalu Spediter.com odn. uticati na rezultate
pretrage na Google-u. Prikazani sadržaji plugin-a postoje na serverima Google-a i samo se pokazuju na web portalu Spediter.com. Svrha i obim obrade podataka od strane Google-a kao ni dalja obrada od strane Google-a nisu ni u kakvoj vezi sa web portalom Spediter.com, niti Beo Media ima pristup ovim podacima. Pobliže informacije o odredbama o zaštiti podataka za Google korisnik može da pronađe podhttp://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

 

III. Ostale odredbe

III.1. Sudska nadležnost

Ovaj ugovor temelji se na pravu Republike Srbije. Za rešavanje sporova nadležan je Privredni sud u Beogradu (Republika Srbija). Vredi isključivo pravo Republike Srbije bez primene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz Međunarodnog privatnog prava Republike Srbije.

III.2. Promene i dopune, salvatorna klauzula

(1) Promene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći.

(2) Ukoliko jedan ili više uslova ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.

 

 

IV. Otkazivanje naloga / Refundacija

IV.1. Otkazivanje naloga

Obaveštenje o otkazivanju korisnickog naloga dostavlja se elektronskim putem na email adresu office @ spediter.com. Otkazivanje korišcenja ne znaci automatski povracaj uplacene clanarine.

IV.2. Refundacija

(1) Pravo na refundaciju može se iskljucivo ostvariti u opravdanim slucajevima. Opravdani slucaj je prestanak rada web servisa ili promena svrhe samog portala. U slucaju privremene nedostupnosti portala, a koja je duža od 72 sata, pretplata ce biti produžena za period nedostupnosti portala. Potpuna refundacija nije moguca.

(2) Kompletna refundacija se može ostvariti u slucaju duple uplate za isti paket.

(3) Refundacija ne može biti zahtevana zbog subjektivnog nezadovoljstva sadržajem, odnosno objavljenim ponudama.

(4) Uplata Premium paketa ne može biti refundirana ni u slucaju kada Administrator ugasi korisnicki nalog zbog kršenja Uslova poslovanja.